X

با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

AT8218-81E

رفرانس: AT8218-81E
اکودرایو- تنظیم رادیویی -سوپرتایتانیوم- تقویم بی نهایت - وقت جهانی - زمانسنج 60 دقیقه -نمایشگر روز و تاریخ و 24 ساعت - ذخیره 10 ماه- Cal. H800
اکودرایو- تنظیم رادیویی -سوپرتایتانیوم- تقویم بی نهایت - وقت جهانی - زمانسنج 60 دقیقه -نمایشگر روز و تاریخ و 24 ساعت - ذخیره 10 ماه- Cal. H800