X
Cal.8651
Cal.B033
Cal.B110
Cal.C300
Cal.C650,651,652
Cal.E210
Cal.E310
Cal.E650
Cal.E710,711,712
Cal.E810,811,812
Cal.G900
Cal.G910
Cal.H610
Cal.J290
Cal.U700
برای داشتن راهنمای تنظیم کامل به زبان انگلیسی و همچنین بقیه کالیبرها به سایت زیر مراجعه نمائید
https://www.citizenwatch-global.com/support/index.html