X

CB5916-59L

رفرانس: CB5916-59L
اکودرایو- تنظیم رادیویی - تقویم بی نهایت - وقت جهانی - زمان سنج -نمایشگر روز و تاریخ و 24 ساعت -هشدار- ذخیره 12 ماه- Cal. E660
اکودرایو- تنظیم رادیویی - تقویم بی نهایت - وقت جهانی - زمان سنج -نمایشگر روز و تاریخ و 24 ساعت -هشدار- ذخیره 12 ماه- Cal. E660